دستورالعمل مقابله و پیشگیری از کرونا در محیط کار

آماده سازی محیط کار برای مقابله با کرونا 19-COVID

دستورالعمل مقابله و پیشگیری از کرونا در محیط کار

آماده سازی محیط کار برای مقابله با کرونا 19-COVID

در ژانویه ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی WHOشیوع بیماری کروناویروس جدید در اسـتان هوبی چین را به عنوان یک وضعیت اضطراری در سطح بین المللی اعلام کرد. سـازمان بهداشـت جهانی اظهار کرد که ریســـک بالایی وجود دارد که بیماری کروناویروس جدید (کووید-۱۹)به دیگر کشـــورها در سطح جهان شیوع پیدا کند.

سازمان بهداشت جهانی ودیگر مقامات بهداشـتی درمانی درسـراسـرجهان اقداماتی برای مهار شـیوع کووید-۱۹ انجام داده اند.اگرچه موفقیت بلندمدت را نمیتوان قطعی دانست.اگرمیخواهیم جلوی شیوع این بیماری را بگیریم همه بخشهای جامعه بشـری ازجمله کسـبوکارها و کارکنان بایدنقشی در این میان ایفا کنند.

ویروس کرونا COVID-19 چگونه منتقل میشود؟

هنگامی که فردآلوده به covid-19 سرفه یا عطسه می کند قطرات مایع آلوده را در هوا منتشرمی کند.بیشتر این قطرات بر روی سطوح اطراف و اشیاء مانند میز، صندلی و یا تلفن مینشینند. افراد دیگر ممکناست بر اثر تماس باسطوح و اشیاء آلوده وسپس تماس باچشم، بینی ودهان به بیماری مبتلا شوند.اگر افراد در فاصله کمتر از یک متری فردآلوده به کووید-۱۹ قرار بگیرند این امکان وجود دارد که بر اثر تنفس قطراتیکه بر اثر سرفه یا عطسه فرد بیمار در هوا منتشــر شده است دچار بیماری شوند.

به عبارت دیگر بیماری کووید-۱۹ بهمانند آنفولانزا منتشــر میشــود. بیشــتر افراد مبتلا به این بیماری علائمی خفیفی تجربه می کنند وبهبود می یابند.اگرچه برخی دیگر دچار مشکلات جدی میشوند ونیازمند مراقبت بیمارستانی هستند. ریسـک ابتلا به نوع شدید بیماری با توجه به سن افراد بالای ۴۰ سال به نظر میرسد که نسبت به دیگر افراد آسیب پذیرتر باشند،افزایش می یابد.افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف و کسـانی که دچار بیماری های زمینه ای مانند دیابت وبیماری قلبی و ریوی هسـتند نیزبیشــتر درمعرض خطر قرار دارند.

راههای ساده برای پیشگیری از انتشار کووید-19 در محل کار

اقدامات کم هزینه زیر میتواند به پیشگیری از شیوع عفونت مانند سرماخوردگی،آنفولانزا و عفونتهای دستگاه گوارش در محل کار کمک کند و از مشــــتریان، پیمانکاران و کارکنان محافظت کند.کارکنان باید این اقدامات راهمین حالا آغاز کنند، حتی اگر ویروس کرونا هنوز به محل زندگیشـــان نرسیده باشد. کارکنان میتوانند تعداد روزهای کاری از دست رفته بر اثر بیماری را کاهش دهند و در صورت ظاهر شدن covid-19 شیوع آن را متوقف و یا کند کنند.
اطمینان حاصل کنید که محیط کار شما تمیز و بهداشتی است. سطوح(مانندمیزوصندلی)واشیاء(مانندتلفن وکیبورد)بایدبه صــورت مرتب با مواد ضد عفونی کننده پاک شوند.
ترویج شستشوی منظم و کامل دستان در میان کارکنان، پیمانکاران و مشتریان
چرا؟به این علت که آلودگی برروی سطوحی که توسط کارکنان ومشـتریان لمس میشــود یکی از راههای اصلی انتشار covid-19 است.
محلول های ضدعفونی کننده دست رادر مکانهای مناسـب محل کار قراردهید.اطمینان حاصـل کنید که محلولها به شکل مرتب شارژ میشوند.

پوسترهای ترویج کننده شستشوی دست در محل کار نصـب کنید

از سازمانهای بهداشتی درمانی محلی و یا سایت سازمان جهانی بهداشت WHO برای تهیه محتوا کمک بگیرید.

این کار را باسایر اقدامات مانند ارائه راهنمایی توسط کارشناسان بهداشت محیط و برگزاری جلســـــــات آموزشی به منظور آموزش روش صحیح شستشوی دست و ترویج آن همراه کنید.

مطمئن شوید که کارکنان، پیمانکاران و مشـتریان به مکانهای شسـتشــوی دست با آب و صابون دسترسی دارند.

چرا؟به این علت که شستشوی دست ویروس را بر روی دستان از بین میبرد و از شیوع ویروس کرونا پیشگیری میکند.

بهداشت مناسب تنفسی را در محیط کار ترویج کنید.

پوسترهای ترویج بهداشت تنفســــــی درمحل کار نصــــــب کنید.اینکار رادر کنار دیگر اقدامات مانند راهنمایی توسط کارشناسان بهداشت محیط،برگزاریجلســـــــات آموزشی و اشتراک اطلاعات از طریق اینترانت همراه کنید.

اطمینان حاصل کنید که ماسک تنفســی و یادستمال کاغذی درمحیط کار دردسترس افرادی که دچار آبریزش بینی و سرفه می شوند قراردارد،همچنین سطل زباله دردار نیز برای محل کار فراهم کنید.

چرا؟به این علت که بهداشت تنفسی مناسب از شیوع کووید-۱۹ جلوگیری میکند.

به کارکنان خود توصـیه کنید که قبل از انجام ســفرهای کاری داخلی به توصــیه های بهداشــتی درمانی توجه کنند.

کارﮐﻨﺎن، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻣﺸــــﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را آﮔﺎه ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻮوﯾﺪ-۹۱ در ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺳﺮﻓﻪ و ﺗﺐ ﺧﻔﯿﻒ (۳۷٫۳ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ) ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ  و ﯾﺎ دور ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﺳـﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎراﺳــﺘﺎﻣﻮل اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ، اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﯾﺎ آﺳـﭙﺮﯾﻦ ﺷـﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺰل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ در ﺻـﻮرت داﺷـﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﯿﻒ ﮐﻮوﯾﺪ-۹۱ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

ﻧﺼـﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀـﻤﻮن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر. اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ روﺷﻬﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ راﯾﺞ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻬﺎی و ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن روﺷﻦ ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺟﺰء ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻔﺮ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷـﻤﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن از آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮوﯾﺪ-۹۱ در آﻧﻬﺎ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ مراجع رسمی یا ﺳﺎﯾﺖ سازمان بهداشت جهانی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺎ و رﯾﺴـﮑﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ برنامه های ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺶ رو را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺴـــﮏ ﺑﺎﻻی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری دارﻧﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زمینه ای ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ، ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒـﯽ و ریوی) ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘـﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ-۹۱ در آﻧﻬﺎ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ-۹۱ ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺳـﻔﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺗﻮﺳـــــﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷـــــﻨﺎس آﻣﻮزش دﯾﺪه (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و …) آﮔﺎه ﺷﺪه اند.
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼـــﺪ ﺳﻔﺮ دارﻧﺪ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮑﻞ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻨﻈﻢ دﺳﺖ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮ

ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﻪ ﺷﺴــﺘﺸـــﻮی ﻣﻨﻈﻢ دﺳﺖ و ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﺮی از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺮﻓﻪ و ﯾﺎ ﻋﻄﺴـــﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺻـﻮرت ﺑﯿﻤﺎری در ﺣﯿﻦ ﺳـﻔﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﮑﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺼـﺪ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن رﻓﺘﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺗﻮﺳــــﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ آن را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﺮ، ﺣﺮﮐﺖ و ﮔﺮدﻫﻤﺎیی های ﺑﺰرگ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

هنگام ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ
ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻬﺎی ﮐﻪ در آن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ-۹۱ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸــﺘﻬﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ۲ ﺑﺎر در روز ﺑﻪ ﻣﺪت ۲ ﻫﻔﺘﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺳﺮﻓﻪ ﺧﻔﯿﻒ و ﯾﺎ ﺗﺐ درﺟﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ (۳۷/۳ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺰل ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺧﻮد را اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ (ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ) ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷــــﮏ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷــــﺘﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮﺷﺎن را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻼﺋﻤﺸـﺎن را اﻃﻼع دهند.

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ 91 در ﻣﻨﻄﻘﻪ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ-۹۱ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮار دادن ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر در ﯾﮏ اﺗﺎق ﯾﺎ ﻗﺴــــــﻤﺘﯽ ﺑﻪ دور از ﺑﻘﯿﻪ اﻓﺮاد، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان اﻓﺮادی ﮐﻪ در رﯾﺴـﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴـﺘﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻗﻀﺎوت ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺸـﻮد. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ-۹۱ ﺳــــﻔﺮ ﮐﺮدﻫﺎﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ (دیابتی ها، ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮی و ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ) ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺴـــﺘﯿﺪ و از اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺮوﯾﺞ دورﮐﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن؟ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴــــﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﮑﺮر و ﺣﻀﻮر در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻬﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺴـــﺐ و ﮐﺎر در ﺻﻮرت ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.اﯾﻦ ﻧﻘﺸــــﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ در ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﺤﻞ ﮐﺴــــﺐ و ﮐﺎر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮای ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺿـﻄﺮاری ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه های ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﻃﻼع دﻫﯿﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ و آﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ روی ﻧﻘﺎط ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﯿﻒ و ﯾﺎ ﻣﺼــــــﺮف داروﻫﺎی  ﺳــﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳــﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ، اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ و ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـــﺖ ﻋﻼﺋﻢ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ کنید.

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻋﻮاﻗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ-۹۱ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﯾﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻠﯽ در ﺻــﻮرت اﺿــﻄﺮاری ﺷــﺪن  ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﺣﻤﺎﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آﻣﺎده ﺷــﺪن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻮوﯾﺪ-۹۱ اﺳــﺖ. اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳـــــــــــﺎده ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. اﻗﺪام ﻓﻮری ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

منبع:سازمانی بهداشت جهانی

 

نفس، پویش فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای عبور از بحران کرونا

نفس، پویش فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای عبور از بحران کرونا

 

کمپین نفس، پویش فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای عبور از بحران کرونا

از طریق صفحه اختصاصی اطلاع رسانی و پیشگیری از ویروس کرونا آخرین اخبار و توصیه های بهداشتی را پیگیری کنید

با اشتراک گذاری این مطلب به نجات جان دیگران کمک کنیم

به این مطلب امتیاز دهید : (تاکنون امتیازی ثبت نشده)
Loading...
برچسب ها :

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید.
رمز عبور جدید به شماره موبایل شما ارسال خواهد شد.

بازگشت به فرم ورود

بستن