parallax background

آلومینیوم فلــــــز زندگی

به اطرافتان نگاه کنید،آلومینیوم را در همه جا می بینید

parallax background

آلومینیوم و محل زندگی

بیشتر تجهیزات بکار رفته در منزل شما از جنس آلومینیوم است

parallax background

آلومینیوم و خودرو

بیشتر تجهیزات بکار رفته در قطعات موتوری و بدنه بیرونی و داخلی خودروی شما از جنس آلومینیوم است

parallax background

آلومینیوم و ساختمان

نمای ساختمان شما از جنس کامپوزیت آلومینیوم است

parallax background

آلومینیوم و پنجره های دوجداره

درب و پنجره های دوجداره ساختمان شما از جنس آلومینیوم است

parallax background

آلومینیوم و تکنولوژی

بسیاری از تجهیزات پیشرفته و همچنین تلفن همراه شما از جنس آلومینیوم است

parallax background

آلومینیوم صنعت کاربردی

آلومینیوم تنها فلزی است که در تمام بخش های زندگی ما حضوری موثر دارد