26 فروردین 1398

گزارش سالیانه(1397)عرضه آلومینیوم در بورس کالا


عرضه آلومینیوم در سال 1397 در بورس کالا و همزمان با دور جدید تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با […]
13 اسفند 1397

گزارش اختصاصی عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا دیماه1397


گزارش و تحلیل اختصاصی عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا مورخ 1397/10/08 به گزارش اتاق خبر ایراک،در بازه یک ماهه دیماه […]
8 دی 1397

گزارش اختصاصی عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا 1397/10/08


گزارش و تحلیل اختصاصی عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا مورخ 1397/10/08 به گزارش اتاق خبر ایراک،در تاریخ شنبه 1397/010/08 جمعا […]
8 دی 1397

گزارش اختصاصی عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا 1397/10/02


گزارش و تحلیل اختصاصی عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا مورخ 1397/10/02 به گزارش اتاق خبر ایراک،در تاریخ یکشنبه 1397/10/02 میزان […]
1 دی 1397

گزارش اختصاصی عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا 1397/09/25


گزارش و تحلیل اختصاصی عرضه شمش آلومینیوم و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ 1397/09/25 به گزارش اتاق خبر ایراک،در تاریخ […]
18 آذر 1397

گزارش اختصاصی عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا 1397/09/18


گزارش و تحلیل اختصاصی عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا مورخ 1397/09/18 به گزارش اتاق خبر ایراک،در تاریخ یکشنبه 1397/09/18 میزان […]
8 آذر 1397

گزارش یکماهه عرضه آلومینیوم در بورس کالا (آبان 1397)


گزارش تحلیلی  عرضه آلومینیوم در بورس کالا در تاریخ آبان 1397 گزارش تحلیلی عرضه آلومینیوم در بورس کالای ایران در بازه […]