iran فارسی
english English
ورود به حساب کاربری

آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفیت پروفیل آلومینیوم

راهکارهای اختصاصی ایراک در کنترل کیفیت پروفیل‌های آلومینیومی

آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفیت پروفیل آلومینیوم

کیفیت پایدار، مطابق با استانداردهای جهانی

حفظ کیفیت دائمی محصول از زمان تولید مواد اولیه تا مراحل تولید پروفیل امری مهم و حیاتی است.
در مرحله اول، کنترل و آنالیز شیمیایی مواد اولیه(بیلت آلومینیوم) در کیفیت محصول نهایی بسیار تاثیرگذار است. کنترل‌های ابعادی در حین تولید مرحله‌ی دومی است که در باید به صورت مداوم و در حین تولید کنترل و رصد شود.
تست‌های سختی سنجی، کشش، خمش، مقاومت سطحی و انتقال حرارت از الزامات کنترل کیفیت محصولات ایراک است.

راهکارهای اختصاصی ایراک در بخش آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفیت پروفیل‌های آلومینیومی این امکان را برای شما فراهم نموده تا بر اساس الزامات فنی در صنعت خود و کاربرد نهایی محصول، هر یک از تست‌ها را سفارشی سازی و یا تست‌های فنی خاص را به رویه‌های فنی کنترل کیفی اضافه نمایید.

استانداردهای سفارشی، مطابق با الزامات فنی

در هر یک از مراحل تولید الزامات خاصی جهت رعایت استانداردهای صنایع وجود دارد. ما بر اساس هر یک از نیازهای شما این تست‌ها را اختصاصا بر اساس محصول شما تدوین و در مراحل تولید رعایت می‌کنیم.

هریک از مراحل از اکسترود پروفیل آلومینیوم، عملیات‌های جانبی خطوط اکسترود(مانند عملیات‌های حرارتی)، پوشش دهی سطحی، ماشینکاری‌های اختصاصی، بسته بندی، انبار و لجستیک پروفیل‌های آلومینیومی بر اساس الزامات فنی شما سفارشی سازی و با استانداردهای صنعت اکسترود تطابق داده شده و با دقت کنترل و ارزیابی و پایش می‌شود.